تغییرات مصوب در قوانین شطرنج

تاریخ ثبت مقاله: 1393/04/29

تغییرات مصوب در قوانین شطرنج :

تغییرات در قوانین شطرنج که در هشتاد و چهارمین کنگره فیده در شهر تالین کشور استونی به تصویب رسید ، از اول جولای سال 2014( برابر با دهم تیر ماه 1393)لازم الاجرا می باشد.

این تغییرات بدون هیچ تفسیری صرفا جهت اطلاع  داوران و بازیکنان درج می گردد.

در این نسخه ، قوانین از دو جنبه مورد تغییر قرار گرفته اند. نخست تغییراتی که جنبه کاربردی قوانین را تحت تاثیر قرار نداده اند و تنها به ارائه تعریفی بهتر از قوانین پیشین پرداخته اند و دوم ، قوانینی هستند با تغییرات عمده در مفهوم و کارکرد مواجه شده اند یا به طور کلی جدید می باشند.

متن زیر توسط خانم بیات و اقای جدیدی ترجمه شده و از سایت شطرنج حرفه ای نقل گردیده است

ماده 3-10 :

(الف) . حرکتی قانونی است که همه شرایط مربوط به ماده 3-1 تا 3-9 را تامین کرده باشد .

(ب) .حرکتی غیر قانونی است که در مواجهه با شرایط ماده 3-1 تا 3-9 نا موفق بوده باشد .

(ج) . یک پوزیسیون غیر قانونی از یک سری حرکات قانونی حاصل نمی گردد .

ماده 4-6 :

عمل ترفیع ممکن است به شیوه های مختلف اجرا شود :

1- پیاده مجبور نیست در مربع ترفیع قرار گیرد .

2- پیاده خارج شده و مهره جدید در مربع ارتقاء به هر روش ممکن جایگزین می گردد. اگر یک مهره حریف در مربع ارتقاء قرار دارد، باید گرفته شود .

ماده 6-2 :

(الف) . در طی بازی هر بازیکن در نوبت خود پس از انجام حرکت روی صفحه شطرنج باید ساعت خود را متوقف نموده و ساعت حریف را بکار اندازد (به عبارت دیگر باید ساعت خود را بزند) . این عمل حرکت را کامل می کند . یک حرکت همچنین کامل است اگر :

1- حرکت به بازی پایان دهد . ( ماده های 5.1a, 5.2a, 5.2b, 5.2c, 9.6a, 9.6b, 9.7ملاحضه گردد)

2- بازیکن در وضعیتی که حرکت قبلی خود را کامل نکرده حرکت بعدی را انجام دهد . (حرکت قبلی کامل است)

بازیکن باید بعداز انجام حرکت اجازه داشته باشد ساعت خود را متوقف نماید حتی اگر حریف حرکت خود را انجام داده باشد . زمان بین انجام حرکت روی صفحه شطرنج و زدن ساعت بخشی از زمان اختصاص یافته به بازیکن در نظر گرفته می شود.

ماده 6-7 :

(الف) . مقررات مسابقه باید از قبل زمان تاخیر را مشخص نماید . بازیکنی که بعداز زمان تاخیر در پشت میز صفحه شطرنج حاضر شود باید بازنده گردد مگر آنکه داور تصمیم دیگری بگیرد .

ماده 7-5 :

(الف) (پاراگراف دوم) . اگر بازیکن پیاده را به دورترین عرض انتقال دهد و ساعتش را بزند اما پیاده را با مهره جدید جایگزین نکند، حرکت غیر قانونی است . پیاده باید با وزیر همرنگ پیاده جایگزین شود.

(ب) . پس از اجرای ماده(a)  7-5 برای اولین حرکت کامل غیر قانونی ، داور باید دو دقیقه زمان اضافه به حریف بدهد. برای دومین حرکت کامل غیر قانونی توسط همان بازیکن داور باید بازیکن خاطی را بازنده اعلام نماید . به هر حال اگر پوزیسیون طوری باشد که حریف نتواند شاه بازیکن را با هرگونه سلسله حرکت های قانونی مات نماید بازی مساوی است .

ماده 9-5 :

اگر بازیکنی بر اساس ماده 9-2 یا 9-3 ادعای تساوی نماید ، او یا داور باید ساعت را متوقف نماید.

 ( ماده (الف) 6-12 و(ب) 6-12 ملاحظه گردد). بازیکن اجازه ندارد ادعای خود را پس بگیرد .

ماده 9-6 :

اگر یک یا هر دو مورد زیر رخ دهد ، بازی مساوی است :

(الف). پوزیسیونی یکسان مطابق ماده 9-2 برای حداقل پنجمین بار متوالی با حرکات پی در پی بوسیله هر یک از بازیکنان روی صفحه شطرنج پدیدار شده باشد .

(ب) .هر گونه سلسله 75 حرکت پیاپی توسط هر یک از بازیکنان کامل شده باشد بدون این که پیاده ای حرکت کرده باشد و مهره ای گرفته شده باشد.

ماده 10 :

این ماده بطور کامل از بخش قوانین مسابقه به بخش پیوست ها انتقال داده شده که بعدا مورد بحث قرار می گیرد

ماده 11-3 :

(ب). در طی بازی، به همراه داشتن تلفن همراه یا سایر وسایل ارتباطی الکترونیکی در محل بازی ها برای بازیکنان ممنوع می باشد. اگر مشاهده شود بازیکنی در محل بازی هاچنین وسایلی با خود به همراه دارد او باید بازنده اعلام گردد و حریف او برنده می باشد. مقررات مسابقه ممکن است جریمه متفاوت با سختگیری کمتری را تعیین نماید. داور ممکن است از بازیکن بخواهد تا به او اجازه دهد بطور خصوصی لباس، کیف یا سایر موارد دیگر را مورد بازرسی قرار دهد. داور یا شخص مجاز از طرف داور باید بازیکن را مورد بازرسی قرار دهند و باید از جنسیت بازیکن باشند . اگر بازیکنی نپذیرد که با این الزامات همکاری نماید داور باید اقدامات لازم را مطابق با ماده 12-9 انجام دهد.

ماده 11-9 :

یک بازیکن باید حق داشته باشد از داور در مورد توضیح نکات خاص در قوانین شطرنج سوال کند .

ماده11-10 :

بجز در مواردی که مقررات مسابقه طور دیگری تصریح می کند، بازیکن می تواند به هر تصمیم داور اعتراض بکند حتی اگر برگه ثبت خود را امضاء کرده باشد .

ماده 12-2 :

داور باید

(الف) مطمئن باشد که بازی جوانمردانه است .
(و) داور باید اقدامات ویژه در جهت حفظ مصالح بازیکنان معلول و کسانی که نیاز به مراقبت های پزشکی دارند اتخاذ نماید .

پیوست ها

پیوست (الف) . بازی سریع

الف1. بازی سریع بازی ای است که در آن یا کل حرکت ها باید در زمان مشخص شده ای بیشتر از 10دقیقه اما کمتر از60 دقیقه برای هر بازیکن انجام شود، یا زمان اختصاص یافته به اضافه 60 برابر هرگونه افزایش زمان بیشتر از 10 دقیقه اما کمتر از 60 دقیقه برای هر بازیکن باشد .

(الف 3) باید مقررات مسابقه اعمال شود اگر

(الف) یک داور بر حداکثر 3 بازی نظارت نماید

(ب) هر بازی توسط داور یا دستیاراو و یا در صورت امکان توسط وسایل الکترونیکی ثبت شود .

(الف.4) در غیر این صورت مقررات زیر اعمال می شود :

(الف) از پوزیسیون اولیه به محض اینکه هر بازیکن 10 حرکت را کامل کرده باشد

1- هیچ تغییری در تنظیم ساعت ها نمی توان داد مگر آنکه برنامه بازی ها بطور ناسازگار تحت تاثیر قرار گیرد .

2- هیچ ادعائی مبنی بر چیدن ناصحیح مهره ها یا جهت صفحه شطرنج نمی توان مطرح کرد .

(ب) حرکت غیر قانونی زمانی کامل است که بازیکن ساعتش را بزند. اگر داور حرکت غیر قانونی را مشاهده نماید باید بازیکن را بازنده اعلام نماید به شرط اینکه حریف حرکت بعدی خود را انجام نداده باشد. اگر داور مداخله نکند حریف مجاز است که ادعای برد نماید به شرط آنکه حرکت بعدی خود را انجام نداده باشد. اگر چه پوزیسیون به گونه ای باشد که بازیکن با هرگونه سلسله حرکات قانونی نتواند شاه حریف را مات نماید بازی مساوی است. اگر بازیکن ادعا نکند و داور هم دخالت ننماید حرکت غیر قانونی  باید پایدار بماند و بازی باید  ادامه پیدا کند. به محض اینکه حریف حرکت بعدی خود را انجام داد حرکت غیر قانونی را نمی توان اصلاح کرد مگر اینکه بوسیله بازیکنان و بدون دخالت داور اصلاح شود.

(د) اگر داور مشاهده نماید که هر دو شاه در کیش هستند و یا پیاده ای در دورترین عرض ازپوزیسیون اولیه اش قرار دارد ، او باید منتظر بماند تا حرکت بعدی کامل گردد سپس اگر هنوز پوزیسیون غیر قانونی در صفحه باقی است باید بازی را مساوی اعلام نماید.

 (الف.5) مقررات یک مسابقه باید مشخص نماید که آیا ماده (الف 3) یا ماده(الف 4) برای آن رویداد اعمال می گردد .

پیوست (ب)بازی بلیتس

(ب.1) بازی بلیتس بازی ای است که در آن کل حرکات باید در زمان مشخص شده ای 10 دقیقه یا کمتر از آن برای هر بازیکن انجام شود،یا زمان اختصاص یافته به اضافه 60 برابر هر گونه افزایش زمان 10 دقیقه یا کمتر از آن باشد .

(ب.2) جریمه های ذکر شده درمواد 7 و 9 مقررات مسابقه باید یک دقیقه به جای دو دقیقه باشد.

(ب 3) مقررات مسابقه اعمال می گردد اگر :

(الف) برهر بازی یک داور نظارت داشته باشد .

(ب) هر بازی توسط داور یا دستیارش و در صورت امکان بوسیله ابزار الکترونیکی ثبت شوند .

(ب.4) در غیر این صورت بازی باید بر اساس پیوست (الف 4) قوانین بازی سریع اداره گردد.

(ب.5) مقررات یک مسابقه باید مشخص نماید که آیا ماده (ب.3) یا ماده (ب.4) برای آن رویداد اعمال می گردد

پیوست (ر)

اتمام سریع بازی

(ر.1) اتمام سریع بازی مرحله ای از بازی است که در آن کل حرکت های باقیمانده باید در زمانی محدود انجام شود .

(ر.2) قبل از شروع مسابقه باید اعلام شود که آیا این پیوست حاکم است یا نه .

(ر.3) این پیوست باید فقط در بازی های استاندارد و سریع بدون افزایش زمان و نه در بازی ها بلیتس اعمال شود .

(ر.4) اگر بازیکنی که نوبت حرکت با اوست کمتر از دو دقیقه زمان در ساعتش دارد، می تواند در صورت امکان درخواست تاخیر زمان یا زمان انباشتنی پنج ثانیه اضافه برای هر دو بازیکن را بنماید . این به منزله پیشنهاد تساوی است . اگر رد شود و داور درخواست را بپذیرد ساعت ها آنوقت باید بر اساس زمان اضافه تنظیم شوند، حریف باید دو دقیقه زمان اضافه پاداش بگیرد و بازی ادامه یابد.

(ر.5) اگر ماده (ر.4) اعمال نگردد و بازیکنی که نوبت حرکت با اوست کمتر از دو دقیقه در ساعتش زمان داشته باشد می تواند قبل از آنکه پرچم ساعتش سقوط کند ادعای تساوی نماید . او باید داور را فرا بخواند و می تواند ساعت ها را متوقف نماید. ( ماده 6-12 (ب) ملاحظه گردد ). او می تواند ادعای خود را بر اساس اینکه حریفش نمی تواند به شیوه های متعارف بازی را ببرد و یا اینکه حریفش هیچ تلاشی برای بردن بازی به شیوه های متعارف نمی کند، مطرح نماید .

نقل از سایت شطرنج حرفه ای

نظرات

نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

اردلان صراف نیا در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۳

با تشکر از اطلاع رسانی.

رمضانپور در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۹۳

چه تغییرات زیادی!

حامیان


قهرمانان
 • قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری
  قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری

 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  مقام دوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور درسال 1398 وعضویت در تیم ملی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان رده سنی زیر 16 سال(1398)
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 آسیا در سال 1398
  مقام اول مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر16سال 1397
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال97
  مقام سوم تیمی المپیاد جهانی شطرنج سال 2018
  نائب قهرمان کشور رده زیر 20 سال کشور 96
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال 1396
  نائب قهرمان مسابقات سریع آسیا رده سنی زیر 20 سال 1396
  نائب قهرمان کشور مرحله اول ودوم رده سنی زیر 14 سال 1395
  نائب قهرمان مرحله اول کشور رده سنی زیر 20سال 1395
  مقام سوم کشور در رده سنی زیر 14 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر ١٢سال _ 1392

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • مائده یوسفیان
  مائده یوسفیان
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398