مقاله:قوانین سیستم سویس بر پایه درجه C04

تاریخ ثبت مقاله: 1389/05/30

قسمتهای  اول و دوم

قوانین سیستم سویس بر پایه درجه C04

 

مصوب اجلاس عمومی 1992،1997و1998

 

A. علایم و تعاریف مقدماتی

 

A1 . درجه

مقتضی است همه درجه‌ها که توسط بازیکنان ارایه شده است کنترل شود.

اگر درجه معتبری برای یکی از بازیکنان مشخص نیست، داورها برای او تخمینی حتی الامکان صحیح پیش از شروع مسا بقه بزنند.

(برای تبدیل ingo آلمان به BCF بریتانیا از این رابطه استفاده می شود:

BCF *8 +600 = ingo * 8 - 2840)

A2 . دستورالعمل

بازیکنان فقط به منظور قرعه‌کشی به ترتیب زیر رده‌بندی می‌شوند:

a) امتیاز

b) درجه

c) عنوان فیده (استاد بزرگ بین‌المللی- استاد بزرگ زنان- استاد بین‌المللی- استاد بین‌المللی زنان-استاد فیده - استاد فیده زنان بدون عنوان)

d) به ترتیب حروف الفبا (مگر اینکه روش دیگری، جایگزین این ملاک رده‌بندی، اعلام شده باشد). این دستورالعمل پیش از اولین دور (بدیهی است وقتی همه امتیازها صفر هستند) برای تعیین شماره قرعه‌کشی بکار می‌رود: بالاترین شماره را یک می‌دهد و غیره.

A3. گروه های امتیازی

بازیکنان با امتیاز مساوی تشکیل یک گروه امتیازی متجانس را می دهند.

بازیکنانی که بعد ازقرعه‌کشی یک گروه امتیازی، بدون حریف باقی می‌مانند، به گروه بعدی تنزل می‌کنند که در نتیجه گروه اخیر نامتجانس خواهد شد.

هنگام قرعه‌کشی یک گروه نامتجانس، بازیکنا نی که تنزل کرده‌اند در صورت امکان، اول قرعه‌کشی می‌شوند تا بتوان با گروه امتیازی باقیمانده مانند یک گروه متجا نس رفتار کرد.

با یک گروه امتیازی که حداقل نیمی از بازیکنان آن از گروه امتیازی بالاتر آمده‌اند هم، مانند گروه متجانس رفتار می‌شود.

 

 

A4. شناورها

با قرعه‌کشی یک گروه امتیازی نامتجا نس، بازیکنان با امتیازهای نامساوی قرعه‌کشی می‌شوند. برای اطمینان از اینکه این موضوع در دور بعد برای همین بازیکنان اتفاق نیافتد روی کارت قرعه‌کشی نوشته می‌شود. بازیکن رده بالاترعلامت تنزل (↓) دریافت می‌کند و بازیکن رده پایین‌تر علامت ترقی (↑) دریافت می‌کند.

A5. استراحت

وقتی مجموع کل تعداد بازیکنان فرد باشد (یا فرد بشود) درآخر قرعه‌کشی بناچار یک بازیکن بدون حریف می‌ماند. این بازیکن استراحت می‌خورد و یک امتیاز بدون حریف و بدون رنگ می‌گیرد.

یک استراحت مانند یک تنزل منظور می‌شود.

A6.زیرگروه‌ها

برای انجام قرعه‌کشی، هر گروه امتیازی به دو گروه به نام‌های S1 و S2 تقسیم می‌شود.

در یک گروه امتیازی نامتجانس،S1 شامل همه بازیکنانی می‌شود که از گروه امتیازی بالاتر تنزل کرده‌اند. در یک گروه امتیازی متجانس، S1 شامل تعداد بازیکنان نیمه بالاتر گروه امتیازی است (که از طریق گرد کردن کاهشی بدست آمده است).

تعداد بازیکنان درS1 با "P" نشان داده می‌شود و آن نشانه تعداد قرعه‌کشی‌هایی است که انجام خواهد شد. در هر دو حالت،S2 شامل سایر بازیکنان گروه است.

در هردو حالت، بازیکنان S1 و S2 بر طبق دستورالعمل A2 رده‌بندی می‌شوند.

A7- تفاوت رنگ و تقدم رنگ

تفاوت رنگ یک بازیکن، تعداد بازی‌های او با مهره سفید منهای تعداد بازیهایش با مهره سیاه است.

بعد از یک دور، تقدم رنگ را برای هر بازیکن می‌توان تعیین کرد.

a) تقدم رنگ قطعی زمانی واقع می‌شود که تفاوت رنگ یک بازیکن بزرگتر از 1 یا کوچکتر از1- باشد و یا وقتی که در طی دو دور پیش، رنگ یکسان داشته است.

وقتی تفاوت رنگ، کوچکتر از صفر است یا دو بازی آخر با مهره سیاه انجام شده است، سفید مقدم است و در غیر این صورت سیاه.

در این حالت، رنگ (اجباری) قبلأ روی کارت قرعه‌کشی نوشته می‌شود (درآخرین دور، این قانون هنگام قرعه‌کشی بازیکنان دارای امتیاز بالای 50% موثر نیست).

b) تقدم رنگ موثر، وقتی واقع می‌شود که تفاوت رنگ بازیکنی مخالف صفر است.

وقتی تفاوت رنگ، کوچکتر از صفر است سفید مقدم است ودر غیر این صورت سیاه.

c) یک تقدم رنگ ملایم، وقتی واقع می‌شود که تفاوت رنگ بازیکنی صفر است و با توجه به دور پیش، تقدم در تناوب رنگ مورد نظر است. در این حالت، تفاوت رنگ بصورت 0+ و یا 0- که مربوط به دور پیش است ثبت می‌شود (به ترتیب سفید یا سیاه).

پیش از دور اول، تقدم رنگ بازیکن (غالبأ‌ بالاترین شخص) با قرعه تعیین می‌شود.

A8. تعریف x

تعداد قرعه‌کشی‌هایی که در یک گروه امتیازی خواه متجانس یا نامتجانس، بدون توجه به همه موارد تقدم رنگ می‌توان انجام داد با علامتx  نشان داده می‌شود:

x می‌تواند به صورت زیر محاسبه شود:

تعداد بازیکنانی که تقدم رنگ سفید دارند = w

تعداد بازیکنانی که تقدم رنگ سیاه دارند = b

تعداد بازیکنان در گروه امتیازی که بر 2 تقسیم و بصورت افزایشی گرد شده است = q

 

جمع‌بندی موارد بالا

اگر w < b آنگاه qb  = x

و در غیر اینصورت q - w = x

 

A9 .جابجایی و معاوضه

a) برای اینکه یک قرعه‌کشی صحیح انجام شود، اغلب تغییر در ترتیب S2 ضروری است. قوانین چنین تغییری که جابجایی نامیده می‌شود در D1 است.

b) در یک گروه امتیازی متجانس، ممکن است معاوضه بازیکنان S1 و S2 ضروری باشد.

قوانین تعویض‌ها در بند D2 یافت می‌شود. بعد از هر معاوضه درS1 و S2 آنها بر طبق A2 مرتب می‌شوند.

 

B. معیار قرعه‌کشی

 

معیار قطعی

(اینها قابل نقض نیست. در صورت لزوم، بازیکنان به گروه امتیازی پا یین‌تر نزول می‌کنند.)

B1

a) دو بازیکن نباید بیش از یک بار مقابل هم قرار بگیرند.

b) بازیکنی که یک امتیاز بدون بازی دریافت کرده است، خواه با استراحت یا بواسطه حریفی که به موقع حاضر نشده، استراحت نخواهد گرفت.

B2

a) تفاوت رنگ هیج بازیکنی بیشتر از 2+ یا کمتر از 2- نشود.

b) هیچ بازیکنی رنگ مهره یکسانی را سه دفعه پی در پی دریافت نکند.

معیار نسبی

(اینها در اولویت بعدی قرار دارند و در حد امکان باید اجرا شوند. برای رعایت این معیارها ممکن است جابجایی‌ها و حتی معاوضه‌هایی انجام شود ولی هیچ بازیکنی نباید به گروه پایین‌تر برود.)

B3.

تفاوت امتیاز دو بازیکنی که در قرعه مقابل هم قرار می‌گیرند حتی‌الامکان و بصورت ایده‌آل صفر باشد.

B4.

در حد امکان بازیکنان بیشتری به تقدم رنگ خودشان برسند (هر گاهx  گروه امتیازی مخالف صفر باشد این قانون باید نادیده گرفته شود. هر بار که نتوان تقدم رنگ را تخصیص داد از x یکی کم می‌شود.)

 

B5.

برای هیچ بازیکنی نباید در دو دور متوالی شناوری یکسانی پیش بیاید.

B6.

هیج بازیکنی نباید شناوری یکسانی مانند دو دور پیش (دور اسبق) داشته باشد.

توجه: در دور آخر، موارد B2، B5، B6 هنگام قرعه‌کشی بازیکنان با امتیاز بالای 50% بکار نمی‌رود.

 

C.روش قرعه‌کشی

 

قرعه‌کشی از بالاترین گروه امتیازی و با بکار بردن روش‌های زیر شروع و شامل همه گروه‌های امتیازی می‌شود، تا یک قرعه‌کشی قابل قبول حاصل شود. سپس قوانین تخصیص رنگ (E) برای تعیین اینکه کدام بازیکن با مهره سفید بکار برده می‌شود.

C1. اگر گروه امتیازی دارای بازیکنی باشد که بدون نقض B1 و B2 نتوان برایش حریفی از این گروه پیدا کرد،آنوقت:

اگر این بازیکن از گروه امتیازی بالا تنزل کرده است قانون C12 را بکار ببرید.

اگر این گروه امتیازی، پایین‌ترین گروه باشد، قانون C13 را بکار ببرید.

در تمامی حالات دیگر: این بازیکن را به گروه امتیازی بعدی منتقل کنید.

 

C2. x را بر طبق A8 محاسبه کنید.

 

C3. P را بر طبقA6 محاسبه کنید.

 

C4. بازیکنان با بالاترین رده را در گروه S1 و تمامی دیگر بازیکنان را در S2 قرار دهید.

 

C5. بازیکنان S1 و S2 را بر طبق A2 مرتب کنید.

 

C6. بازیکنان با بالاترین رده S1 را در قرعه‌کشی مقابل بازیکنان با بالا‌ترین رده S2 قرار دهید و بالاترین نفر بعدی را ازS1 در مقابل بالاترین نفر بعدی از S2 قرار دهید و غیره.

اگر اکنون تعداد p قرعه‌کشی با رعایت B1 و B2 حاصل شود، قرعه‌کشی این گروه امتیازی بطور کامل انجام گرفته است.

- در حالت یک گروه متجانس: بازیکنان باقیمانده به گروه امتیازی بعدی برده می‌شوند. با این گروه دوباره ازC1 شروع کنید.

- در حالت گروه نامتجا نس: ابتدا فقط بازیکنانی که تنزل داده شده‌اند قرعه‌کشی می‌شوند. با استفاده ازC2 قرعه‌کشی گروه باقیمانده متجانس را شروع کنید.

 

C7. یک جابجایی جدید را بر طبق D1 در S2 انجام دهید و دوباره از C6 شروع کنید.

 

C8. در حالت یک گروه (باقیمانده) متجانس: یک معاوضه جدید بینS1 و S2 بر طبقD2 انجام دهید ودوباره ازC5 شروع کنید.

 

C9. برای شناورهای نزولی معیارهای B6 و B5 را (دراین دستورالعمل) کنار بگذارید ودوباره از C4 شروع کنید.

 

C10. در حالت گروه با قیمانده متجانس: قرعه‌کشی پایین‌ترین بازیکن تنزل داده شده را باطل کنید و مجددأ با بکار بردن C7 سعی کنید حریف دیگری برای این بازیکن پیدا کنید.

-اگر امکان قرعه‌کشی دیگری برای این بازیکن نباشد، آنگا ه اول معیار B6 را کنار بگذارید و بعد از آن معیارB5 را برای شناورهای صعودی کنار بگذارید و دوباره از C2 شروع کنید.

 

C11. مادامی کهx  از p کمتر است: به x یکی اضافه کنید. هنگام قرعه‌کشی گروه باقیمانده، قرعه همه بازیکنان تنزل داده شده را بشکنید. دوباره از C3 شروع کنید.

 

C12. در حالت گروه نامتجانس: قرعه‌کشی گروه امتیازی قبلی را بشکنید. اگر در این گروه امتیازی بتوان قرعه‌کشی را بصورتی انجام داد که بازیکنان دیگری از این طریقه تنزل داده شوند و این کار به ما اجازهP  قرعه‌کشی را بدهد، آنوقت این قرعه‌کشی جایگزین قرعه‌کشی در گروه امتیازی قبلی خواهد شد.

 

C13. در حالت پایین‌ترین گروه امتیازی: قرعه‌کشی گروه امتیازی ماقبل آخر شکسته می‌شود. سعی کنید قرعه‌کشی دیگری در گروه ماقبل آخر بصورتی انجام دهید که به پا یین‌ترین گروه امتیازی اجازه قرعه‌کشی را بدهد.

اگر در گروه امتیازی ماقبل آخر p صفر شود (بعنوان مثال هیچ قرعه‌کشی‌ای نتوان یافت که اجازه قرعه‌کشی صحیح را در پایین‌ترین گروه بدهد) آنگاه این دو گروه که پایین‌ترین گروه‌های امتیازی هستند یکی می‌شوند و پایین‌ترین گروه امتیازی جدید را تشکیل می‌دهند. بنابر این اکنون گروه امتیازی ماقبل آخر دیگری هست که بتوان با آن C13 را تکرار کرد و به قرعه‌کشی قا بل قبولی دست یافت.

 

C14. P را یک واحد کاهش دهید (و اگر مقدار اولیه x بزرگتر از صفر بود x را هم یکی کاهش دهید) تا زمانی کهp   برابر با صقر نشوذ دوباره ازC4 شروع کنید.

اگر p مساوی صفر شود تمام گروه بطور کامل به گروه بعدی تنزل داده می‌شود.

دوباره با این گروه امتیازی ازC1 شروع کنید.

. روش‌های جابجایی و معاوضه

 
مثال: S1 شامل بازیکنان 1، 2، 3 و 4 و S2 شامل بازیکنان 5، 6، 7 و 8 است.
 
D1. جا بجایی در S2 باید با پایین‌ترین بازیکنان شروع شود که به ترتیب نزولی زیر است:
a) 5 – 6 – 8 – 7
b) 5 – 7 – 6 – 8
c) 5 – 7 – 8 – 6
d) 5 – 8 – 6 – 7
e) 5 – 8 – 7 – 6
f) 6 – 5 – 7 – 8
g) 6 – 5 – 8 – 7 etc.
 
توجه: همه شماره‌های قابل ترکیب با ارقام 5، 6، 7 و 8 را به ترتیب صعودی بگذارید.
 
D2. هنگام انجام یک معاوضه بین S1 و  S2تفاوت بین شماره‌های معاوضه شده باید حتی الامکان خیلی کوچک باشد.
وقتی تفاوت گزینش‌های مختلف یکسان است، حالتی را که به پایین‌ترین بازیکن S1 مربوط است انتخاب کنید.
 
معاوضه دو بازیکن
S1
 
2+3
2+4
3+4
 
o
l
j
5+6
q
n
k
5+7
r
P
m
6+7            
 
S2
 
معاوضه یک بازیکن
S2
 
2
3
4
 
F
c
a
5
h
e
b
6
i
g
d
7
 
S2
 
 
ماتریس‌های بالا دارای ترتیبی است که معاوضه‌ها باید بر اساس آن صورت گیرد.
معاوضه یک بازیکن a) 4و 5   b) 4و 6      c) 3و 5       و غیره. تا i) 2 و 7
معاوضه دو بازیکن j) 4+3 با 6+5      k) 4+3 با 7+5     l) 4+2 با 6+5 و غیره.
بعد از هر تعویض، هم S1 وهمS2 بر طبق A2 باید مرتب شوند.
ملاحظه: اگر تعداد بازیکنان گروه امتیازی فرد باشدS1دارای یک بازیکن کمتر از S2 است. بنابر این با 7 بازیکن، S1 شامل بازیکنان 1، 2، 3 وS2 شامل 4، 5، 6 و 7 است. دراین حالت می‌توان معاوضه‌های مورد نیاز را با کم کردن یک فرد از همه تعداد نفرات در S1 و S2 از ماتریس‌های بالا بدست آورد. بنابر این آخرین ستون ماتریس دوم بدون استفاده می‌شود.
 
E.  قوانین اختصاص رنگ
 
برای هر قرعه‌کشی (به ترتیب نزولی) بکار ببرید.
E1. به هر دو تقدم رنگ را تخصیص بدهید.
E2. تقدم رنگ را به قوی‌تر تخصیص بدهید.
E3. رنگها را نسبت به آخرین دوری که بازیکنان در آن با رنگهای متفاوتی بازی کرده‌اند، متناوب کنید.
E4. تقدم رنگ را به بازیکن با رده بالاتر بدهید.
در اولین دور، همه بازیکنان شماره زوج مرتب شده در S1 رنگ متفاوتی نسبت به بازیکنان شماره فرد مرتب شده در S2 دریافت خواهند کرد.
 
F. ملاحظات نهایی
 
F1. بعد از اینکه قرعه‌کشی تمام شد، قرعه‌کشی را پیش از اعلام طبقه‌بندی کنید.
معیارهای طبقه‌بندی به ترتیب نزولی زیر است.
_ بازیکن با امتیاز بالاتر در قرعه‌کشی انجام شده مربوط
_ جمع امتیاز هر دو بازیکن قرعه‌کشی شده مربوط
_ رده‌بندی بر طبق A2 برای بازیکن بالاتر در قرعه‌کشی مربوط
F2. استراحت‌ها و موردی از قرعه‌کشی که واقعاً بازی انجام نشده، یا از دست دادن امتیاز در اثر دیر رسیدن یا نیامدن یکی از بازیکنان باشد، در رابطه با رنگ منظور نخواهد شد. یک چنین موردی از قرعه‌کشی برای دورهای آینده غیر قانونی محسوب نمی‌شود.
F3. بازیکنی که بعد از 5 دور، این سابقه رنگ را دارد:
BWW–B
(برای مثال در دور چهارم بازی معتبری نداشته)، به این صورت رفتار می‌شود:
–BWWB
بنابراینWB–WB  بصورت –WBWB منظور می‌شود.
BWW–B–W بصورت – –BWWBW
F4. چون همه بازیکنان در یک گروه متجانس پیش از شروع دور اول بر طبق A2 مرتب می‌شوند، بالاترین بازیکن S1 در مقابل بالاترین بازیکن S2 بازی خواهد کرد و اگر تعداد بازیکنان فرد باشد، پایین‌ترین بازیکن استراحت می‌گیرد.
F5. بازیکنانی که از مسابقه کناره‌گیری بکنند دیگر وارد قرعه‌کشی نمی‌شوند.
بازیکنان معینی که اظهار کنند در دور مشخصی بازی نمی‌کنند، درآن دور وارد قرعه‌کشی نمی‌شوند و امتیاز صفر می‌گیرند.
F6. قرعه‌کشی که رسمًا اعلام شده است تغییر نمی‌کند مگر اینکه موارد قطعی قرعه‌کشی (B1 و B2) را نقض کند.
F7. اگر نتیجه بازی اشتباهاً بازنده نوشته شده باشد یا بازی با رنگهای اشتباه انجام شده باشد یا درجه بازیکن باید تصحیح شود، آنوقت این موارد فقط در قرعه‌کشی که هنوز انجام نشده است اثر داده می‌شود. اگر در قرعه‌کشی که قبلاً اعلام شده است ولی هنوز بازی نشده موثر است درباره آن داور تصمیم می‌گیرد.
موارد زیر اجرا می‌شود مگر اینکه در مسا بقه چیز دیگری اعلام شود:
F8. بازیکنانی که بدون اطلاع به داور غایب شوند به منزله کناره‌گیری ایشان منظور می‌شود.
F9. بازی‌های عقب افتاده فقط برای قرعه‌کشی مساوی منظور می‌شود.
F10. با استفاده از معیارهای زیر به ترتیب نزولی رده‌بندی نهایی را انجام دهید:
- بالاترین امتیاز کسب شده: در صورت تساوی چند بازیکن، جایزه نقدی باید بین آنها تقسیم شود.
- جایی که مقام اول مورد نظر است: بهترین نتیجه بازیکنان مقابل یکدیگر ملاک است.
- بالاترین میانگین درجه حریفان
- قرعه‌کشی

 

                       نقل از شایت شطرنج پیشگام

نظرات

نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

حامیان


قهرمانان
 • قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری
  قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری

 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  مقام دوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور درسال 1398 وعضویت در تیم ملی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان رده سنی زیر 16 سال(1398)
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 آسیا در سال 1398
  مقام اول مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر16سال 1397
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال97
  مقام سوم تیمی المپیاد جهانی شطرنج سال 2018
  نائب قهرمان کشور رده زیر 20 سال کشور 96
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال 1396
  نائب قهرمان مسابقات سریع آسیا رده سنی زیر 20 سال 1396
  نائب قهرمان کشور مرحله اول ودوم رده سنی زیر 14 سال 1395
  نائب قهرمان مرحله اول کشور رده سنی زیر 20سال 1395
  مقام سوم کشور در رده سنی زیر 14 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر ١٢سال _ 1392

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • مائده یوسفیان
  مائده یوسفیان
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398