ائین نامه انضباطی فدراسیون شطرنج

تاریخ ثبت مقاله: 1389/06/02

فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران
آیین نامه کمیته انضباطی

1) هدف:
1-1) به منظور حفظ و پایبندی به اصول اخلاقی و جلوگیری از بروز رفتار ناشایست توسط مدیران، مربیان، داوران، ورزشکاران و سرپرستان در فضاهای ورزشی شطرنج و برخورد با خاطیان کمیته انضباطی فدراسیون تشکیل می شود.

2) شرح وظایف:
2-1) دریافت شکایات ارسالی از سوی سرپرستان، داوران، سرداوران، اعضای تیم ها و ... درخصوص تخلفات فرد یا افراد متخلف
2-2) دریافت گزارش ناظر فنی فدراسیون
2-3) اخذ تصمیم درخصوص فرد و افراد خاطی و تعیین مجازات لازم

3) تشکیلات:
کمیته انضباطی شامل 9 نفر عضو به شرح زیر است:
3-1) رئیس فدراسیون به عنوان رئیس کمیته
3-2) دبیر فدراسیون به عنوان دبیر کمیته
3-3) 3 نفر نمایندگان سازمان تربیت بدنی 
3-4) رئیس کمیته داوران یا مربیان (برحسب مورد)
3-5) سرپرست، سرداور مسابقات، سرپرست اردو، سرپرست تیم (برحسب مورد)
3-6) 2 نفر کارشناسان خبره رشته شطرنج با انتخاب رئیس فدراسیون
3-7) ناظر فنی فدراسیون جهت ارائه گزارش (بدون حق رأی)

4) جلسات:
کمیته انضباطی در شرایط زیر در سطوحه شهرستان، استان و فدراسیون تشکیل 
جلسه خواهد داد:
4-1) وصول شکایت از طریق سرپرستان تیم ها و بازیکنان در خصوص تخلف تیم و یا کمیته اجرایی مسابقات و یا داوران
4-2) گزارش ارسالی از سوی ناظران و یا سرپرستان مسابقات
4-3) گزارشاتی که از سایر منابع به فدراسیون رسیده و لزوم رسیدگی به آنها محرز شده است.
تبصره 1: شکایات ارسالی از طریق سرپرستان، بازیکنان تیم ها باید بلافاصله پس از پایان بازی به کمیته انضباطی یا ناظر فدراسیون در مسابقه ارائه شود.پ
تبصره 2: شکایت ارسالی از سوی ناظران و یا سرپرستان مسابقه باید بلافاصله پس از اتمام مسابقه به نماینده فدراسیون ارائه شود. در صورت عدم حضور نماینده، فدراسیون، زمان ارائه شکایت تا 24 ساعت پس از انجام مسابقه افزایش می یابد.
4-4) کلیه شکایات باید مکتوب و مستند بوده و مبلغ ریال وجه نقد نیز به ازاء هر مورد شکایت ضمیمه و به نماینده فدراسیون، فدراسیون ارائه شود.
تبصره: در صورت وارد بودن شکایت وجه فوق به شاکی مسترد می شود و در غیر این صور مبلغ ضبط خواهد شد.
4-5) رسیدگی به تخلفات و یا شکایات و اخذ تصمیمات مقتضی براساس مدارک و اسناد موجود صورت گرفته و نتیجه به ذینفع ابلاغ خواهد شد.
تبصره: در صورت لزوم و تشخیص کمیته، رسیدگی می تواند با حضور شاکی و فرد متخلف و نیز فرد مطلع صورت پذیرد.
4-6) شکایات و گزارشات واصله از مسابقاتی که زیر نظر فدراسیون و یا هیأت برگزار می شود قابل رسیدگی است و شکایات مربوط به مسابقاتی که زیر نظر سایر ارگان ها و نهادها برگزار می گردد. در صورتی بررسی خواهد شد که اثرات جانبی تخلف انجام شده بر مسابقات فدراسیون نیز تأثیر گذارد.

5) تنبیهات و مجازات ها
5-1) تنبیهات و مجازات های مربوط به تیم ها و باشگاه ها
5-1-1) تذکر شفاهی
5-1-2) تذکر کتبی و ارسال به هیأت و یا باشگاه مربوطه
5-1-3) جریمه نقدی
5-1-4) لغو و یا معلق نمودن مسابقه
5-1-5) تغییر نتیجه مسابقه، کسر امتیاز
5-1-6) محرومیت از شرکت در مسابقه
5-2) تنبیهات و مجازات مربوط به سرپرستان و مربیان
5-2-1) تذکر شفاهی
5-2-2) تذکر کتبی و ارسال به هیأت، استان، باشگاه مربوطه
5-2-3) اخراج از کل مسابقه
5-2-4) محرومیت از همراهی تیم به مدت معین
5-2-5) محرومیت دائم از مربیگری و همراهی تیم
5-2-6) تنزل درجه مربیگری
5-2-7) ابطال کارت مربیگری

5-3) تنبیهات و مجازات های مربوط به ورزشکاران
5-3-1) تذکر شفاهی
5-3-2) تذکر کتبی و ارسال به هیأت، استان، باشگاه مربوطه
5-3-3) اخراج از اردو یا مسابقه
5-3-4) محرومیت از مسابقه با تعیین مدت
5-3-5) جریمه نقدی
5-3-6) محرومیت دائمی از شرکت در مسابقات داخلی و خارجی
5-3-7) محرومیت از حضور در تیم ملی

5-4) تنبیهات و مجازات های مربوط به داوران و مسئولین اجرایی مسابقات
5-4-1) تذکر شفاهی
5-4-2) تذکر کتبی و ارسال به استان و هیأت مربوطه
5-4-3) اخراج از اردو یا مسابقه
5-4-4) محرومیت از قضاوت با تعیین مدت
5-4-5) تنزل درجه داوری
5-4-6) ابلطال کارت داوری
5-4-7) جریمه نقدی
6) حدود اختیارات کمیته های انضباطی شهرستان، استان و فدراسیون درخصوص اعمال تنبیهات و مجازات های تعیین شده طی 5-1 تا 5-4 به شرح جدول زیر خواهد بود:

 

حدود اختیارات

انواع مجازات ها

کمیته انضباطی شهرستان

کمیته انضباطی

استان

کمیته انضباطی فدراسیون

تذکر شفاهی

ü

ü

ü

تذکر کتبی (درج در پرونده)

ü

ü

ü

اخراج از مسابقه و یا اردو

ü

ü

ü

جریمه نقدی

ü

ü

ü

لغو مسابقه یا معلق نمودن از مسابقه

در محدوده شهرستان

در محدوده استان

ü

تغییر نتیجه مسابقات

در محدوده شهرستان

در محدوده استان

ü

محرومیت از مسابقه

حداکثر تا 3 ماه یا 3 مسابقه

حداکثر تا 6 ماه یا 10 مسابقه

ü

تنزل درجات داوری ومربیگری

پیشنهاد به فدراسیون از طریق هیأت استان

پیشنهاد به فدراسیون

ü

محرومیت دائم ازمسابقات/ ابطال کارت داوری یا مربیگری

پیشنهاد از طریق هیأت استان به فدراسیون

پیشنهاد به فدراسیون

ü

 تبصره 1: میزان مجازات و شبهات با توجه به شرایط، اهمیت مسابقه و مقتضیات مربوطه توسط کمیته های انضباطی در سطح شهرستان، استان و فدراسیون تعیین می شود.
تبصره2 : جرایم نقدی توسط کمیته های انضباطی تعیین می شود.
تبصر 3: پیشنهاد ابطال و یا تنزل درجه مربیان و داوران بین المللی از طریق فدراسیون به فدراسیون جهانی ارائه می شود.
7) اختیارات کمیته انضباطی فدراسیون
7-1) دارا بودن اختیارات کمیته های انضباطی شهرستان و استان
7-2) بررسی، صدورو یا لغو محرومیت های رسیده از کمیته انضباطی شهرستان واستان که بیشتر از 3 یا 6 ماه می باشد.
7-3) بررسی اعتراضات به آراء صادره از کمیته انضباطی شهرستان و استان
7-4) اختیار کامل در زمینه تأییدو یا لغو محرومیت های متخلفین به هر میزان که تشخیص دهد.
8) آراء صادره از طریق کمیته های انضباطی شهرستان، استان و فدراسیون به ترتیب پس از تأییدرئیس تربیت بدنی شهرستان، مدیر کل تربیت بدنی استان و رئیس فدراسیون ابلاغ و اجرا می شود.
تبصره: رونوشت کلیه احکام صادره از سوی شهرستان، استان باید به فدراسیون و سازمان تربیت بدنی ارسال شود.
9) شروع محرومیت های تعیین شده از سوی کمیته انضباطی از تاریخ ابلاغ رأی قابل محاسبه خواهد بود.


این آیین نامه در 9 ماده، 8 تبصره و 53 بند تنظیم شده است و درجلسه مورخ 24/10/86 به تصویب هیأت رئیسه فدراسیون شطرنج رسیده است. 
 

نظرات

نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

حامیان


قهرمانان
 • قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری
  قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری

 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  مقام دوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور درسال 1398 وعضویت در تیم ملی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان رده سنی زیر 16 سال(1398)
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 آسیا در سال 1398
  مقام اول مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر16سال 1397
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال97
  مقام سوم تیمی المپیاد جهانی شطرنج سال 2018
  نائب قهرمان کشور رده زیر 20 سال کشور 96
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال 1396
  نائب قهرمان مسابقات سریع آسیا رده سنی زیر 20 سال 1396
  نائب قهرمان کشور مرحله اول ودوم رده سنی زیر 14 سال 1395
  نائب قهرمان مرحله اول کشور رده سنی زیر 20سال 1395
  مقام سوم کشور در رده سنی زیر 14 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر ١٢سال _ 1392

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • مائده یوسفیان
  مائده یوسفیان
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398