مقررات شکستن امتیاز (پوئن شکنی)

تاریخ ثبت مقاله: 1392/02/26

1- روش های شکستن امتیاز توصیه شده توسط فیده

gfhyrtt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چگونگی اقدام در مورد بازی های انجام نشده

به منظور شکستن امتیاز نتیجه بازی های انجام نشده مساوی محسوب می شود.بدین معنا که امتیاز صفر به علت غیبت خود بازیکن ۵/. محسوب می شود و پیروزی بازیکن به علت غیبت حریف هم که یک امتیاز دارد برای امر شکستن امتیاز ۵/. به حساب می آید.نکته مهم این است که این شکل محاسبه بازی های انجام نشده شامل روش شکستن امتیاز پیشرفته و کویا نمی شود و در این روش ها همان جمع امتیازات حاصله منظور خواهد شد.(برای مثال چنانچه قرار است نتیجه بازیهای انجام نشده بازیکن A برای شکستن امتیاز حریفانی که با او بازی داشته اند مساوی قلمداد شود فرض می کنیم بازیکن A در پایان مسابقه ای که در ۹ دور انجام شده ۸ امتیاز به دست می آورد که ۲ امتیاز آن به خاطر غیبت حریفان بوده  با توجه به آنچه گذشت نتیجه هر کدام از دو بازی مزبور مساوی یعنی ۵/. امتیاز محسوب می شود لذا امتیازات بازیکن A به رقم ۷ کاهش می یابد در ضمن خود او در یک بازی حاضر نشده است که امتیازی از آن بازی نگرفته ولی  از آنجا که بازی مزبور هم انجام نشده است نتیجه مساوی و امتیاز ۵/. برای وی حساب می شود.لذا امتیازات بازیکن A  به ۷/۵ می رسد ۶ امتیاز به خاطر بردن از ۶ حریف . نیم امتیاز به علت غیبت یک حریف و نیم امتیاز به علت غیبت یکی دیگر از حریفانش و از آنجا که شکست او حاصل غیبت خودش بوده و بازی انجام نشده است امتیازصفر او در برابر حریف نیم امتیاز محسوب می شود. ۷/۵=۵/.+۵/.+۵/.+۶

توجه داشته باشید این ۷/۵ امتیاز فقط  درشکستن امتیازکاربرد دارد و امتیاز بازیکن برای رده بندی همان امتیاز ۸ می باشد.

2- مقررات شکستن امتیاز با استفاده از نتایج حاصله از امتیازات خود بازیکن


05

 

همیشه بر این باور بوده ام که بهترین خدمتی که فدراسیون شطرنج می تواند به جامعه داوری ایران عرضه کند فراهم آورن امکاناتی است که پیش کسوتان مطرح این رشته بتوانند تجربیات و تفسیر خود از قوانین شطرنج و….را به نسل رو به رشد داوری ایران عرضه نمایند.مطلب زیر را می توان به نوعی دستنوشته هاو یا بهتر است بگوییم چرکنویس  استاد مسلم و پیشکسوت ارجمند این رشته جناب آقای حسینقلی سالور دانست تا چه در نظر افتد…

فهرست روش های شکستن امتیاز که متداول و مرسوم می باشد.

در تمام روش ها بازیکنان بر اساس شیوه خاصی از شکستن امتیازات رده بندی می شوند.

فهرست زیر روش های امتیاز شکنی را مشخص می کند.توجه داشته باشید شیوه ه ی شکستن امتیاز که در یک گروه تحت عناوین الف تا ….آمده است ، نشانه و دلیلی از برتری یک شیوه بر شیوه دیگر نمی باشد و تنها روش های شکستن امتیاز را توضیح می دهند.برای هر مسابقه با توجه به شرایط موجود نحوه شکستن امتیاز بایستی قبل از آغاز بازی ها در آیین نامه مسابقات آورده شود

۲- مقررات شکستن امتیاز با استفاده از نتایج حاصله خود بازیکن

الف)مجموع امتیازات پیشرفته (البته اصطلاح پیشرفته بدون دقت لازم از دوران گذشته تا به حال مرسوم بوده است در حالیکه متن انگلیسی مقررات به لغت progressive  اشاره می کند که معنای آن در حال پیشرفت تدریجی یا گام به گام را در بر دارد که کلمه پیشرفته از چنین مفهومی برخوردار نیست .در این جا به خاطر عمومیت یافتن امتیاز پیشرفته از همان اصطلاح استفاده می کنیم .کما اینکه خود اصطلاح امتیاز شکنی هم با متن انگلیسی مقررات که لغت Tie break را به کار برده همخوانی ندارد زیرا Tie breakبه مفهوم باز کردت است و به کار بردن گره گشایی در مقایسه با شکستن امتیاز دقیق تر می باشد.در اینجا هم آنچه که معمول شده است را به کار می بریم که در هر حال مقصود را می رساند)از این حاشیه ها بگذریم و اصل مطلب را دنبال کنیم:

الف)-مجموع امتیازات پیشرفته:

بعد از هر دور یک بازیکن امتیازی مشخص و معین دارد. جمع کردن این امتیازات مجموع امتیازات پیشرفته را تعیین می کند و در نتیجه در بین بازیکنانی که در پایان مسابقات، امتیازات یکسان داشته باشند برتری مجموغ امتیازات پیشرفته ی هر بازیکن رتبه بالاتر را خواهد داشت.

مثلا بازیکن A و  B در پایان یک دوره مسابقه که در (۵) دور برگزار شده است هر کدام دارای (۴) امتیاز می باشند.نتیجه بازیهای A  از این قرار است:دور اول (۱) امتیاز-دور دوم (۵/.) امتیاز –دور سوم (۱) امتیاز –دور چهارم(۵/.) امتیاز-و دور پنجم (۱) امتیاز.بنابراین بازیکن A در پایان دور اول (۱) امتیاز داشته و در پایان دور دوم (۱/۵)امتیاز داشته و در پایان دورهای بعدی به ترتیب (۲/۵)  (۳) و (۴) امتیاز داشته است . لذا مجموع امتیاز پیشرفته او عبارتند از(  ۱۲ =۴+۳+۲/۵+۱/۵+۱ )می باشد.اما بازیکن B در دور اول .(۵/.) امتیاز به دست آورده است .در دور دوم (۱) امتیاز به دست آورده است در دور سوم (۵/.) امتیاز در دور چهارم (۱) امتیاز و در دور پنجم هم (۱) امتیاز به دست آورده است که در نتیجه در پایان دور اول (۵/.) امتیاز در پایان دور دوم (۱/۵) امتیاز و در پایان دور سوم (۲)امتیاز و در پایان دور چهارم (۳) امتیاز و در پایان دور پنجم (۴) امتیاز.اکنون امتیازات پایان هر دور را جمع می کنیم تا امتیازات پیشرفته به دست آید .(۱۱=۴+۳+۲+۱/۵+۵/.).لذا بازیکن A که مجوع امتیازات پیشرفته او بیشتر است. (۱۲) در مقابل (۱۱) رتبه برتر را صاحب می شود.

(الف-۱)مجموع امتیازات پیشرفته قطع شده

که عبارت است از مجموع امتیازات پیشرفته بازیکنان که امتیاز یک یا چند دور آن حذف شده باشد.این حذف امتیاز از دور اول آغاز می شود و در صورت لزوم به ترتیب پیش می رود.امتیازات پیشرفته قطع شده وقتی که امتیازات پیشرفته بازیکنان برابر باشد کاربرد دارد.

(ب)روش کویا برای مسابقات دوره ای

در این روش مجموع امتیازات بازیکن در مقابل تمام حریفانی که (۵۰%) یا بیشتر از (۵۰%) امتیازات ممکن را به دست آورده باشند، مورد نظر می باشد.برای مثال چنانچه مسابقات دوره ای با حضور ۱۲ نفر انجام می شود احتمال دارد بازیکنی با شکست دادن کلیه حریفات صاحب ۱۱ امتیاز شود که حد اکثر امتیازی است که یک بازیکن می تواند در این مسابقه کسب کند که (۵۰%) آن می شود (۵/۵) .لذا برای شکستن امتیاز هر بازیکن فقط مجموع امتیازات بازیکن در مقابل حریفانی که (۵/۵) امتیاز یا بیشتر کسب کرده باشند مورد محاسبه قرار می گیرد.

(ب-۱) روش گسترش یافته کویا

در این روش به امتیازات بازیکن در مقابل حریفانی که حد اقل (۵۰%)امتیاز را به دست آورده اند امتیاز حریفانی را که نسبت به (۵۰%)امتیاز مورد نظر کمترین کاهش را دارند اضافه می کنیم.این روش می تواند گام به گام دنبال شود.برای مثال بازیکنان Aو Bبر اساس روش کویا صاحب امتیاز شکنی یکسان می باشند بدین صورت که در همان گروه ۱۲ نفری بازیکنان مزبور در مقابل حریفانی که حداقل (۵/۵) امتیاز (۵۰%امتیاز ممکن) را داشته اند هر کدام صاحب (۸) امتیاز می باشند لذا می رویم به سراغ بازیکنانی که در آن مسابقه (۵) امتیاز کسب کرده اند (نزدیکترین امتیاز به ۵۰%مورد بحث)آن گاه مجموع امتیازات A وB را مقایسه می کنیم اگر باز هم به نتیجه نرسیدیم می رویم به سراغ بازیکنانی که (۴/۵) امتیاز دارند و…..

(ج)-تعداد بازی های برده شده:

برای مثال بازیکن A و Bدر پایان مسابقه هر کدام دارای (۸) امتیاز می باشند در حالیکه امتیاز بازیکن آحاصل (۷) برد دو تساوی و دو باخت می باشد و امتیازات بازیکن B از (۶) برد و (۴) مساوی و یک باخت به دست آمده  لذا با توجه به بیشتر بودن تعداد بردهای بازیکن A که (۷در مقابل ۶)نتیجه شکستن امتیاز او بهتر می باشد(اگر جه این روش در ظاهر منطقی به نظر نمی رسد زیرا اگر باخت های دو بازیکن را در نظر بگیریم که خود یک معیار است از آن جا که باخت بازیکن B کمتر است قاعدتا او برنده است.ولی اصل مطلب این است که منظور قانونگذار بر این اساس بوده که شرکت کنندگان در مسابقه تلاش بیشتری بر این پیروزی داشته باشند که معمولا موجب تماشایی تر شدن مسابقه می گردد)

(د)تعداد بردهایی که بازیکن رنگ مهره سیاه داشته است

این روش نیازی به توضیح ندارد(اگر چه چنین شیوه ای تا حدودی غیر منطقی به نظر می رسد)

۳٫ مقررات شکستن امتیاز با بهره گیری از نتایج خود تیم

(الف)-امتیازات تیمی در مسابقات تیمی که رتبه بندی بر اساس امتیاز نفرات تیم تعیین می شود.

در این نوع از مسابقات امتیاز حاصله توسط نفرات تیم تکلیف رتبه بندی را روشن می کند.برای مثال در مسابقه ای که روی (۴) میز انجام می شود و تیم A تیم B را با نتیجه (۲/۵) بر (۱/۵) شکست می دهد.برای تیم A امتیاز (/۲/۵) و برای تیم B امتیاز (۱/۵) در نظر می گیریم.آنگاه در پایان مسابقه این امتیازات را جمع می کنیم و رتبه بندی تیم ها مشخص می شود.اکنون در پایان مسابقات تیم A و تیم B هر کدام دارای )((۱۱) امتیاز بر اساس مجموع امتیازات نفرات تیم به دست آورده اند نتیجه دیدارهای دو تیم از این قرار است:تیم A در سه دیدار با نتیجه (۲/۵) بر (۱/۵) بر حریفان غلبه کرده در یک دیدار به تساوی ۲بر ۲ رسیدن و پنجمین بازی این تیم با شکست (۱/۵) بر (۲/۵) برگزار گردید پس امتیازات نفرات تیم A برابر است با ۱۱=۲/۵+۲/۵+۲/۵+۲+۱/۵ و تیم B دو دیدار را با نتیجه (۳بر ۱)و (۲/۵ بر ۱/۵ ) پیروز شده و دو دیدار را( ۲بر ۲  )مساوی کرده و پنجمین دیدار را( ۱/۵ بر ۲/۵  )شکست خورده است.پس امتیازات افرادتیم برابر است با(  ۱۱=۱/۵+۲+۲+۲/۵+۳ ) که مشابه تیم A است.اکنون برای رسیدن به نتیجه شکستن امتیازات به توضیح امتیازات تیمی می پردازیم.برای محاسبه امتیاز تیمی به نتایج کلی تیمی مراجعه می کنیم و برای هر برد تیمی (۲)  امتیاز برای هر تساوی تیمی (۱) امتیاز منظور می کنیم و شکست ها امتیازی ندارند.بر این اساس همانطور که قبلا اشاره کردیم تیمA یازده امتیازانفرادی اعضای تیم را از سه پیروزی یک تساوی تیمی و یک شکست به دست آورده است یعنی امتیاز تیمی برابر است با  (۷=۲+۲+۲+ ۱ )و تیم B یازده امتیاز انفرادی اعضای تیم را از دو پیروزی دو تساوی و یک شکست تیمی به دست آورده است یعنی امتیازات تیمی آن (به ازای هر برد تیمی ۲ امتیاز و تساوی ۱ امتیاز)برابر می شود با( ۲  +۲++۲+۱+۱=  ۶  )پس امتیاز تیمی تیمA برابر است با (۷) و امتیاز تیمی B برابر است با  (۶).پس تیم Aبا توجه به شکستن امتیاز رتبه بالاتر از B را دارا می باشد.

(ب)-امتیازات بازی در مسابقات تیمی که رتبه بندی بر اساس امتیاز تیمی است:

یک مثال ساده موضوع را روشن می کند:تیم A در ۵ دیدار خود در مسابقه ای که در ۵ دور برگزار شده نتایج زیر را به دست آورده ۳ پیروزی با نتایج (۳ بر ۱)(۳/۵ بر ./۵)(۳بر ۱)یک تساوی (۲بر۲)و یک شکست (۱/۵ بر ۲/۵)با توجه به آنجه قبلا شرح دادیم امتیاز تیمی A می شود ۲+۲+۲+۱=۷ و امتیازات بازی های انفرادی اعضای تیم برتر با ( ۳+۳/۵+۳+۲+۱/۵=۱۳ و تیم B از ۵ دیدار خود مقابل حریفان این نتایج را به دست آورده است.۳ پیروزی با نتایج (۳ بر ۱) (۲/۵ بر ۱/۵ )(۲/۵ بر ۱/۵ )یک تساوی( ۲ بر ۲)و یک شکست (۱ بر ۳)که امتیازات تیمی آن برابر است با (۲+۲+۲+۱=۷)دقیقا برابر امتیازات تیمی   A  ولی امتیازات انفرادی اعضای تیم برابر است با ۱۱(۲/۵+۲/۵+۳+۲+۱/۵=۱۱)بنابراین تیم A با حساب (۱۳) امتیاز بازی مقابل (۱۱) امتیاز بازی تیم B برنده امتیاز شکنی است.

 (ج)-دیدارهای رو در رو

چنانچه تیم هایی که امتیازات یکسان دارند همه با هم دیدار کرده باشند آن گاه مجموع امتیازات حاصل از این رویارویی ها به کار برده می شوند.

……………………………………

 

 

روش های شکستن امتیاز توصیه شده توسط فیده

نقل از سایت شطرنجباز

نظرات

نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

حامیان


قهرمانان
 • قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری
  قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری

 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  مقام دوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور درسال 1398 وعضویت در تیم ملی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان رده سنی زیر 16 سال(1398)
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 آسیا در سال 1398
  مقام اول مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر16سال 1397
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال97
  مقام سوم تیمی المپیاد جهانی شطرنج سال 2018
  نائب قهرمان کشور رده زیر 20 سال کشور 96
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال 1396
  نائب قهرمان مسابقات سریع آسیا رده سنی زیر 20 سال 1396
  نائب قهرمان کشور مرحله اول ودوم رده سنی زیر 14 سال 1395
  نائب قهرمان مرحله اول کشور رده سنی زیر 20سال 1395
  مقام سوم کشور در رده سنی زیر 14 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر ١٢سال _ 1392

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • مائده یوسفیان
  مائده یوسفیان
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398