سومین دوره مسابقات شطرنج لیگ شهرستانهای تابعه استان اصفهان ( بانوان و آقایان ) تصاوير اضافه شد.

مسابقات

زمان: شهريور 91

مکان: شهرستان داوطلب

 

مسابقات  با قهرماني تيمهاي ايريسا در بخش اقايان و خانه شطرنج اصفهان در بخش بانوان به پايان رسيد.

در بخش اقايان تيمهاي شركت ايريسا با 21 امتياز - هيات شهرستان اصفهان با 17.5 امتياز و بزرگسالان صنعت فولاد با 16 امتياز بترتيب اول تا سوم شدند.

همچنين اقايان امير حسين بادكوبي - حميدرضا اميني - ارش سرجوقيان (همگي از ايريسا) - محسن كريميان از لنجان - ايرج عابدي از هيات اصفهان و محمدرضا اميني از ايريسا بترتيب قهرمانان ميزهاي 1 تا 6 شدند.

در بخش بانوان تيمهاي خانه شطرنج اصفهان با 14.5 امتياز - هيات شهرستان نجف اباد با 14 امتياز و هيات شهرستان شهرضا با 13.5 امتياز بترتيب در مكانهاي اول تا سوم قرار گرفتند.

خانمها طناز ازلي از انديشه اصفهان - پرنيان عباسي از هيات نجف اباد - نوشين تاجمير رياحي از هيات نجف اباد - مائده كرماني از هيات شهرضا - انوشا مهديان از خانه شطرنج و فاطمه پورمند از هيات شهرضا نيز قهرمانان ميزهاي اول تا ششم اين مسابقات شدند.

قرعه كشي دور به دور و ليست بازيكنان - اقايان

قرعه كشي دور به دور و ليست بازيكنان - بانوان

آئین نامه اجرائي سومين دوره مسابقات شطرنج لیگ شهرستانهای تابعه استان اصفهان- (اقايان – 1391)

1.   مسابقات در6 دور به روش سوئیسی و در روزهاي جمعه 10 – 17 و 24 شهريور 91 (هر روز 2 بازي )  از ساعت 9:30 صبح در محل خانه شطرنج اصفهان برگزار خواهد شد.

2.   زمان بازی برای هر بازیکن 60 دقیقه  +20 ثانيه به ازاي انجام هر حركت (سيستم فيشر) براي كل بازي بوده و بازيها تابع قوانين مسابقات متعارف فيده مي باشد.

3.   ارنج هر دور حداکثر تا 15 دقیقه قبل از  شروع مسابقات باید با امضای کاپیتن یا سرپرست تیم تحویل داور داده شود. در غیر اینصورت ارنج اصلی ( 4 میز اول ارنج اصلی )محاسبه می گردد.

4.      كليه شركت كنندگان موظف به عضويت در سيستم جامع فدراسيون مي باشند.

5.      زمان تاخير براي هر تيم يا بازيكن يكساعت خواهد بود.

6.      هر تیمی که کمتر از 2 بازیکن ان در محل مسابقات حاضر باشد در پایان زمان مقرر 4 بر صفر بازنده خواهد بود.

7.   به تیمهای اول تا سوم و قهرمانان اول میزهای ششگانه حکم قهرمانی و كاپ اهداء می گردد. ضمن آنکه به تیمهای اول تا سوم نیز جوائز نقدی بشرح زير اهداء مي شود(در صورتیکه تعداد تیمها از 10 تیم کمتر باشد میزان جوائز تعدیل خواهد شد) :

§         تیم اول : معادل 2000000 ریال

§         تیم دوم : معادل 1500000 ریال

§         تیم سوم : معادل 1000000 ریال

(10% كل جوائز بعنوان ماليات كسر خواهد شد. )

8.      حداقل تعداد بازي  برای احتساب قهرمانی میزها برای میزهای اول تا چهارم حداقل 4 بازی و برای میزهای 5و6 حداقل 3 بازی خواهد بود.

9.      پوئن شکنی مسابقات در صورت مساوی شدن امتيازات  برای رده بندی نهائی عبارت است از :

الف ) بوخهولز قطع شده 1 

ب) بوخولز قطع شده 2

ج) بوخهولز متوسط 1

د) بوخهولز متوسط 2

ه) مجموع بوخهولز حريفان

براي قهرمانان ميزها ابتدا از درصد امتيازات و در صورت مساوي شدن از روشهاي بوخهولز بترتيب فوق استفاده خواهد شد.

10.  هرگونه موارد پیش بینی نشده حسب مقررات توسط  هیات استان متعاقبا اعلام خواهد شد.

11.  رعايت كليه شئونات اسلامي – اخلاقي و ورزشي براي كليه شركت كنندگان الزامي است.

 

 

آئین نامه سومين دوره مسابقات شطرنج لیگ شهرستانهای تابعه استان اصفهان- (بانوان – 1391)

1.   مسابقات در5 دور به روش دوره اي و در روزهاي جمعه 10 – 17 و 24 شهريور 91 (هر روز 2 بازي )  از ساعت 9:30 صبح در محل خانه شطرنج اصفهان برگزار خواهد شد.

2.   زمان بازی برای هر بازیکن 60 دقیقه  +20 ثانيه به ازاي انجام هر حركت (سيستم فيشر) براي كل بازي بوده و بازيها تابع قوانين مسابقات متعارف فيده مي باشد.

3.   ارنج هر دور حداکثر تا 15 دقیقه قبل از  شروع مسابقات باید با امضای کاپیتن یا سرپرست تیم تحویل داور داده شود. در غیر اینصورت ارنج اصلی ( 4 میز اول ارنج اصلی )محاسبه می گردد.

4.      كليه شركت كنندگان موظف به عضويت در سيستم جامع فدراسيون مي باشند.

5.      زمان تاخير براي هر تيم يا بازيكن يكساعت خواهد بود.

6.      هر تیمی که کمتر از 2 بازیکن ان در محل مسابقات حاضر باشد در پایان زمان مقرر 4 بر صفر بازنده خواهد بود.

7.   به تیمهای اول تا سوم و قهرمانان اول میزهای ششگانه حکم قهرمانی و كاپ اهداء می گردد. ضمن آنکه به تیمهای اول تا سوم نیز جوائز نقدی بشرح زير اهداء مي شود :

§         تیم اول : معادل 30% كل وروديه

§         تیم دوم : معادل 25% كل وروديه

§         تیم سوم : معادل 20% كل وروديه

(10% كل جوائز بعنوان ماليات كسر خواهد شد. )

8.      حداقل تعداد بازي  برای احتساب قهرمانی میزها برای میزهای اول تا چهارم حداقل 3 بازی و برای میزهای 5و6 حداقل 2 بازی خواهد بود.

9.      پوئن شکنی مسابقات در صورت مساوی شدن امتيازات  برای رده بندی نهائی عبارت است از :

الف )   نتيجه روياروئي مستقيم

ب) مچ پوينت (2 براي برد – 1 براي مساوي – 0 براي باخت)

ج) امتيازات (3 براي برد – 2 براي مساوي – 1 براي باخت – 0 براي بازي انجام نشده)

د) امتيازات بازي + مچ پوينت (3 براي برد – 1 براي مساوي و 0 براي باخت)

ه)  بليتس 5 دقيقه اي

براي تعيين قهرمانان ميزها ابتدا از روش درصد امتيازات و در صورت تساوي درصدها از روش بوخهولز قطع شده 1 و 2 و متوسط 1 و2 استفاده خواهد شد.

10.  هرگونه موارد پیش بینی نشده حسب مقررات توسط  هیات استان متعاقبا اعلام خواهد شد.

11.  رعايت حجاب اسلامي و كليه شئونات  اخلاقي و ورزشي براي كليه شركت كنندگان الزامي است.

 

 

سومین دوره مسابقات شطرنج لیگ شهرستانهای تابعه استان اصفهان ( بانوان و آقایان ) از تاريخ جمعه 10 شهريور اغاز خواهد شد. مسابقات روزهاي جمعه و طي 3 هفته متوالي در شهرستانهاي فلاورجان و اصفهان برگزار مي شود. كليه داوطلبان شركت در مسابقات بايستي حداكثر تا پايان مردادماه نسبت به ارسال مدارك مربوطه به هيات اقدام نمايند. بديهي است پس از مهلت مقرر قرعه كشي تيمها انجام و هيچ تيم ديگري به جدول اضافه نخواهدشد.

هیات شطرنج استان اصفهان در نظر دارد سومین دوره مسابقات شطرنج لیگ شهرستانهای تابعه استان اصفهان ( بانوان و آقایان ) را با شرایط زیر برگزار نماید :

1)     مسابقات شرایط سنی ندارد و هر شهرستان مجاز به معرفی حداکثر 1 تیم از هیات شهرستان و 3 تیم از باشگاهها - کارخانجات – صنایع و ادارت تابعه در مسابقات مذکور خواهد بود .

2)     زمان مسابقات برای هر بازیکن 60 دقیقه + 20 ثانیه زمان اضافی به ازای هر حرکت ( سیستم فیشر) در نظر گرفته شده و مسابقات تابع قوانین مسابقات متعارف فیده خواهد بود.

3)     مسابقات حتی الامکان بصورت متمرکز و در 2 یا 3 جمعه برگزار خواهد گردید.

4)     هر تیم متشکل از 6 بازیکن ( 4 بازیکن اصلی و 2 بازیکن ذخیره ) می باشد .  

5)      به تیمهای اول تا سوم  حکم و مدال قهرمانی - به قهرمانان میزهای ششگانه حکم قهرمانی و  به تیمهای اول تا سوم  نیز جوائز نقدی بشرح زیر اهداء   می گردد:

§         تیم اول : معادل 2000000 ریال

§         تیم دوم : معادل 1500000 ریال

§         تیم سوم : معادل 1000000 ریال

(10% کل جوائز بعنوان مالیات کسر خواهد شد. در صورتیکه تعداد تیمها از 10 تیم کمتر باشد میزان جوائز تعدیل خواهد شد.)

6)     ورودیه مسابقات برای هیاتهای شهرستانها  مبلغ 300000 ریال و برای کارخانجات – صنایع و ادرات تابعه مبلغ 600000 ریال  درنظر گرفته شده که باید بحساب شماره : 17265620/70 بانک ملت شعبه تختی اصفهان بنام هیات شطرنج استان اصفهان واریز و فیش مربوطه بهمراه اعلام امادگی تیمهای مربوطه ( معرفی نامه کتبی از شهرستان تابعه و ارگان مربوطه )- اعلام اسامی بازیکنان هر تیم ( ارنج اصلی ) و دو قطعه عکس از هر بازیکن و سرپرست مربوطه و کپی کارت بیمه ورزشی به هیات شطرنج استان حداکثر تا پایان مرداد 91 ارسال گردد.

7)     کلیه بازیکنان شرکت کننده در مسابقات باید دارای کد عضویت در سیستم جامع فدراسیون باشند.

8)     برنامه زمان بندی و آئین نامه اجرائی مسابقات و انتخاب میزبان – قرعه کشی و هر گونه تغییر در موارد اعلام شده در این بخشنامه  در جلسه سرپرستان تیمها که در تاریخ : 26 مرداد 91  (پنجشنبه) راس ساعت 18 در محل خانه شطرنج به آدرس اصفهان – اتوبان چمران – خیابان محمدطاهر برگزار می شود اعلام خواهد شد . بدیهی است مصوبه جلسه سرپرستان ملاک عمل خواهد بود.

9)     حضور سرپرستان مربوطه در جلسه قرعه کشی مورخه 26/5/1391 الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف تلقی شده و ورودیه واریزی نیز مسترد نخواهد شد .

محل ثبت نام و ارائه مدارک خانه شطرنج ( همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت  9 تا 12 ) می باشد .

حامیان


قهرمانان
 • قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری
  قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری

 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  نائب قهرمان مسابقات برق آسا زون غرب آسیا-سال 2022-قرقیزستان

  مقام سوم مسابقات المپیاد جهانی درگروه B- سال 2022 هند

  نائب قهرمان مسابقات برق آسا زون غرب آسیا سال 2022 - کشور قرقیزستان

  مقام سوم مسابقات المپیاد جهانی در گروه B سال 2022 - کشور هند

  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1400 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - کرمانشاه

  مقام سوم مسابقات جوانان آسیا رده سنی زیر 20 سال 2021 - کسب دومین نورم استادی بین المللی - کشور سریلانکا

  قهرمان تیمی(تیم سایپا تهران)مسابقات لیگ برتر کشور 1398 - تهران

  مقام سوم مسابقات نوجوانان جهان رده سنی زیر 16 سال 2019 - کشور هند

  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1398 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - رشت

  مقام سوم مسابقات زون 3/1 بانوان آسیا سال 2019 - کسب اولین نورم استادی بین المللی - کشور اردن 

  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان) لیگ برتر کشور 1397 - تهران

  قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - گرگان

  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 16 سال 1397 - قزوین

  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 20 سال 1397 - زنجان

  مقام سوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی شطرنج رده سنی زیر 16 سال 2018 - کشور هند

  قهرمان میز بانوان(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1396 - رشت

  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 20 سال 1396 - گرگان

  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 16 سال 1396 - ساری

  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی سریع آسیا رده سنی زیر 20 سال 1396 - شیراز

  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1395 - تهران

  نایب قهرمان مراحل اول و دوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 14 سال1395 - سمنان

  نایب قهرمان مرحله اول مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 20 سال 1395 - یزد

  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 14 سال 1394 - قزوین

  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رد

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • مائده یوسفیان
  مائده یوسفیان
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021