دستور العمل داوران (صادره از فدراسیون شطرنج)

فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

دستور العمل داوران

 

اهم وظائف و اختیارات سرداور

 

   به منظور انجام هر چه بهتر  مسابقات وظائف و اختیاراتی به سرداور مسابقه محول می‌گردد.

   سرداور می‌بایست ضمن همکاری و تبادل نظر با مسئول برگزاری مسابقه و ناظر فدراسیون وظائف تعریف شده در سه گروه کاری زیر را انجام دهد:

1.      قبل از شروع مسابقه

2.      در جریان برگزاری دورهای مسابقه

3.      پس از خاتمه آخرین دور مسابقه

 

1.        قبل از شروع رسمی دور اول

 

1-1            بررسی امکانات و وضعیت محل برگزاری مسابقه حداقل 24 ساعت قبل از شروع بازی‌های رسمی و مطرح نمودن عیوب احتمالی با مسئول برگزاری مسابقه و در صورت لزوم ناظر فدراسیون و کمیته داوران

1-2            بررسی آیین‌نامه مسابقه و مطرح نمودن نظرات اصلاحی احتمالی با مسئول برگزاری مسابقه و ناظر فدراسیون (تغییرات احتمالی آیین‌نامه می‌بایست در جلسه معارفه قبل از شروع  مسابقات به اطلاع شرکت‌کنندگان رسیده و تأیید آن‌ها اخذ گردد)

1-3            بررسی سوابق جانشین/جانشینان و داوران همکار و ارائه نظرات اصلاحی به مسئول برگزاری مسابقه و در صورت لزوم ناظر فدراسیون و کمیته داوران

1-4            بررسی اطلاعات شخصی شرکت‌کنندگان، تأیید رده‌بندی اولیه و صلاحیت حضور آن‌ها در مسابقه با توجه به دستورالعمل‌های  فدراسیون شطرنج و موارد اعلام شده در آیین نامه مسابقه مربوطه

1-5            تشکیل جلسه معارفه (جلسه فنی) بازیکنان، تعیین هیئت ژوری و انجام قرعه‌کشی برای تعیین رنگ مهره بازیکن شماره یک جدول (در صورت نیاز به تعیین رنگ)، با نظارت و همکاری بازیکنان، ناظر فدراسیون و مسئول برگزاری مسابقه

1-6            ارائه لیست تأیید شده رده‌بندی بازیکنان جهت انجام قرعه‌کشی به مسئول قرعه‌کشی و اخذ قرعه‌کشی انجام شده و مطالعه و تأیید آن (با امضاء کلیه اوراق قرعه‌کشی) جهت اعلام عمومی و ارسال روی پایگاه اطلاعاتی مسابقه. (در موارد خاص سرداور مسابقه با ذکر دلیل مجاز به تغییر قرعه‌کشی سیستم مکانیزه بوده اما در هر حال پاسخگوی علت انجام تغییر می‌باشد).

توجه: در مسابقاتی که قرعه‌کشی به صورت دستی و بدون استفاده از سیستم‌های مکانیزه انجام می‌شود مسئولیت انجام قرعه‌کشی و پاسخگوئی در خصوص آن با سرداور مسابقات است.

2.       در جریان برگزاری مسابقه

 

2-1            نظارت و حصول اطمینان از سلامت  مسابقات و برقراری آرامش لازم جهت انجام بازی‌ها

2-2            تقسیم کار و تعیین وظایف جانشین/جانشینان و سایر همکاران در مسابقه

2-3            نظارت بر کار و حصول اطمینان از انجام وظایف محوله به جانشین/جانشینان، داوران همکار و کادر اجرایی و مطرح نمودن ایرادات و نقاط ضعف با مسئول برگزاری مسابقه و در صورت لزوم ناظر  مسابقات

2-4            بررسی اعتراض‌ها، تصمیم‌گیری، اعلام رأی و اعمال جرائم در مورد تخلفات بازیکنان

2-5            اتخاذ تصمیم در مورد مسائل، مشکلات و اتفاقاتی که در آیین‌نامه  مسابقات روشن نشده و یا مبهم مانده است

2-6            اتخاذ تصمیم در مورد قطع و یا ابطال بازی‌ها در صورت بروز حوادث پیش‌بینی نشده با هماهنگی ناظر فدراسیون و مسئول برگزاری مسابقه

2-7            کنترل برگه‌های ثبت نتایج، حصول اطمینان از تطبیق برگه‌های ثبت با برگه‌های ثبت نتایج و گزارشات ارائه شده جانشین/جانشینان و تأیید و امضاء گزارش نهایی هر دور و ارائه گزارش تأیید شده به مسئول قرعه‌کشی جهت انجام قرعه‌کشی دور بعدی

2-8            بررسی، کنترل و تأیید قرعه‌کشی انجام شده و اعمال تغییرات در صورت لزوم و صدور مجوز تکثیر و اعلام قرعه‌کشی با امضاء برگه قرعه‌کشی ارائه شده

2-9            برگزاری جلسات توجیهی و رفع اشکال داوران همکار (در صورت لزوم)

 

3.      پس از خاتمه

 

3-1            اخذ گزارش نهایی سیستم از مسئول قرعه‌کشی، بررسی و تأیید آن و صدور اجازه اعلام نتایج و تهیه لوح فشرده  مسابقات

3-2            تهیه گزارش کتبی  مسابقات، اعلام مزیت‌ها، اشکالات و نقاط ضعف احتمالی و ارزیابی عملکرد و پیشنهاد تشویق/تنبیه عوامل اجرایی به ناظر فدراسیون و مسئول برگزاری مسابقه جهت بهبود  مسابقات آتی

3-3            تهیه، تأیید و ارائه فرم نورم بازیکنان و داوران همکار

3-4            ارسال گزارشات، لوح فشرده  مسابقات و تصویر نهایی فرم‌های نورم صادره جهت محاسبه نتایج و اعمال تغییرات درجه‌بندی و ثبت سوابق داوران همکار به فدراسیون

فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

دستور العمل مسابقات

 

چگونگی برگزاری مسابقات رسمی درجه‌‌بندی شده

 

جهت انجام  مسابقات رسمی اقدامات زیر انجام پذیرد:

1.      هیئت داوطلب برگزاری مسابقه پس از اخذ موافقت اولیه فدراسیون اقدام به تعیین مسئول برگزاری مسابقه (CO = Chief Organizer) و برنامه‌ریزی اولیه جهت جذب حامی/حامیان مالی می‌نماید.

2.      کمیته داوران، سرداور (CA = Chief Arbiter) مسابقه را از میان داوران بین‌المللی و داوران فدراسیون بین‌المللی انتخاب و جهت اخذ تأیید ریاست فدراسیون و صدور حکم معرفی می‌نماید.

3.      مسئول برگزاری مسابقه با همکاری هیئت برگزار کننده و در نظر داشتن امکانات موجود اقدام به تهیه آیین‌نامه برگزاری مسابقه و اخذ تأیید کمیته  مسابقات فدراسیون می‌نماید. حداقل فاصله زمانی بین درخواست انجام مسابقه و شروع بازی‌ها به طور متعارف سه ماه است.

توضیح اینکه در صورت درخواست برگزاری  مسابقات بین‌المللی، هیئت برگزار کننده متن انگلیسی دعوت‌نامه شرکت در  مسابقات را پس از تأیید کمیته  مسابقات فدراسیون جهت اطلاع عموم مستقیماً یا از طریق  فدراسیون شطرنج اعلام می‌نماید. جهت شرکت کنندگان خاص و انتخاب شده دعوت‌نامه به آدرس آنان ارسال خواهد شد.

4.      جانشینان سرداور (Deputy Arbiter) بنا بر هماهنگی بین کمیته داوران، سرداور و مسئول برگزاری مسابقه انتخاب خواهند شد.

5.      کمیته  مسابقات پس از دریافت رسید واریز هزینه ثبت  مسابقات در تقویم فیده، موافقت نهایی را به هیئت برگزار کننده اعلام می‌نماید. پس از ثبت مسابقه در تقویم فدراسیون بین‌المللی در صورت انصراف برگزار کننده از انجام مسابقه هزینه پرداخت شده قابل استرداد نخواهد بود.

6.       پس از اعلام موافقت نهایی فدراسیون مسئول برگزاری مسابقه اقدامات اولیه جهت برگزاری مسابقه را آغاز می‌نماید.

7.      به منظور نظارت بر رعایت حقوق شرکت کنندگان و عوامل برگزار کننده مسابقه  فدراسیون شطرنج نماینده‌ای را به عنوان ناظر فدراسیون به هیئت برگزار کننده معرفی می‌نماید.

ناظر فدراسیون در جریان برگزاری مسابقه فاقد قدرت اجرایی است و نظرات و پیشنهادات او به سرداور و مسئول برگزاری  مسابقات تنها جنبه مشورتی دارد.

در مواردی که ناظر تشخیص دهد از طریق گزارش آنی به فدراسیون شطرنج نسبت به رفع نواقص اقدام می‌‌نماید.

8.      قسمتی از وظایف و اقداماتی که مسئول برگزاری، سرداور و ناظر  مسابقات بر عهده دارند و انجام می‌دهند به شرح پیوست‌های ضمیمه می‌باشد.

9.      در  مسابقات قهرمانی جهان متن دعوت‌نامه می‌بایست به تأیید  فدراسیون بین‌المللی شطرنج برسد و عوامل برگزار کننده با حکم رئیس  فدراسیون بین‌المللی شطرنج منصوب می‌شوند. در  مسابقات قاره‌ای این اقدامات با تأیید و حکم رئیس فدراسیون قاره‌ای در قاره مربوطه انجام می‌گردد.

فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

دستور العمل مسابقات

 

وظایف و اختیارات مسئول برگزاری مسابقات

 

مسئول برگزاری مسابقه (CO)به عنوان اولین اقدام می‌بایست موارد زیر را کاملاً روشن نماید:

-         نوع مسابقه

-         نیروی انسانی لازم برای انجام مسابقه

-         امکانات استقرار بازیکنان و عناصر برگزار کننده مسابقه

-         تاریخ‌های مسابقه

-         نیازهای مالی مسابقه

-         مکان برگزاری و لوازم و تجهیزات مورد نیاز

پس از روشن شدن موارد فوق مسئول برگزاری آیین‌نامه  مسابقات و دعوت‌نامه را تهیه می‌نماید. با توجه به سطح مسابقه (استانی، کشوری، قاره‌ای، بین‌المللی و ...) سطح شرکت کنندگان (استاد بزرگ، استاد بین‌المللی، استاد فیده، بازیکنان با درجه بندی بالا و ...) موارد در آیین‌نامه  مسابقات/دعوت نامه‌ها درج خواهد شد  متن کامل آیین‌نامه که مواردی از آن با توجه به سطح مسابقه قابل حذف می‌باشد به ضمیمه ارائه شده است.

پس از تعیین مکان مسابقه، مسئول برگزاری با هماهنگی سایر عوامل نسبت به انجام هماهنگی‌های لازم با سرداور مسابقه و هیئت برگزار کننده جهت انجام مراحل زیر اقدام می‌نماید:

-         مراسم استقبال و استقرار بازیکنان و کادر اجرائی

-         پوشش خبری مسابقه و امکانات تبلیغاتی

-         تهیه ملزومات مسابقه

-         انتخاب سایر عوامل اجرائی و صدور احکام مربوطه در چارچوب بودجه تعیین شده

-         هماهنگی با واحد حراست به منظور انجام اقدامات مربوط به تأمین امنیت بازیکنان فضای مسابقه و صدور کارت‌های شناسائی بازیکنان

-         انجام هماهنگی‌های مورد نیاز جهت اخذ اجازه ورود و ویزای بازیکنان خارجی

-         پیش بینی مستقبلین و کادر راهنمای شرکت کنندگان خارجی

-         برنامه‌ریزی جهت نقل و انتقال بازیکنان از مبادی ورودی به محل استقرار

-         برنامه‌ریزی جهت صدور کارت شرکت در مسابقه و کنترل مشخصات بازیکنان

-         برنامه‌ریزی جهت مراسم افتتاحیه و اختتامیه  مسابقات و پیش‌بینی و هماهنگی اخذ پرچم و سرود رسمی کشورهای شرکت‌کننده

-         مشخص نمودن شخصیت‌ها و مدعوین خاص مراسم افتتاحیه و اختتامیه و پیش بینی لازم جهت پوشش خبری این مراسم

-         مسئول برگزاری مسابقه موظف است پس از تعیین سالن مسابقه و محل استقرار بازیکنان نسبت به تأمین پوشش پزشکی لازم جهت استقرار در محل استقرار و انجام بازی‌ها اقدام نموده و با بازرسی‌های مستمر از آماده بودن سالن و تجهیزات مورد نیاز انجام مسابقه مطمئن شود. بازدید نهائی از محل  مسابقه و تأیید آن یک روز قبل از شروع مسابقه توسط سرداور، مسئول برگزاری و ناظر مسابقه انجام و نسبت به رفع نواقص و انجام تغییرات مورد نظر سرداور اقدام خواهد شد.

-         مسئول برگزاری و مسابقه، در پایان بازی ها نسبت به تسویه حساب با عوامل اجرائی و صدور گواهی انجام کار آنان اقدام می‌نماید.

-         مسئول برگزاری مسابقه اقدامات لازم جهت بازگردانیدن و رفع نواقص امکاناتی که جهت انجام مسابقه به امانت گرفته شده‌اند اقدام خواهد نمود.

-         مسئول برگزاری مسابقه به عنوان آخرین اقدام گزارش کلی  مسابقات را تهیه و از طریق هیئت استان به فدراسیون ارسال می‌نماید. طی این گزارش جهت عواملی که به طور غیر مستقیم در برگزاری مسابقه سهیم بوده‌اند تقاضای تقدیر و تشویق خواهد شد.

فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

دستور العمل مسابقات

 

نحوه تنظیم آیین‌نامه برگزاری مسابقه

 

اهم مواردی که در آیین‌نامه  مسابقات می‌بایست مشخص گردند به قرار زیر است:

تاریخ و مکان برگزاری مسابقه

هتل و یا مجموعه اقامتی بازیکنان (با ارائه آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و شماره دورنگار)

برنامه انجام مسابقه‌ها شامل:

3.1.   تاریخ شروع و مکان انجام بازی‌ها

3.2.   تاریخ ورود بازیکنان

3.3.   تاریخ برگزاری مراسم افتتاحیه

3.4.   تاریخ انجام قرعه کشی

3.5.   تاریخ برنامه‌های پیش بینی شده خاص در طول  مسابقات

3.6.    تاریخ خروج بازیکنان

4.       زمان انجام هر بازی و نوع ساعت مورد استفاده در بازی‌ها

5.       سیستم قرعه کشی و روش انتخاب شده برای گره گشائی

6.       ترتیب تقبل هزینه‌ها شامل

6.1.    هزینه سفر

6.2.    هزینه اقامت

6.3.    طول مدتی که هزینه اقامت طی آن محاسبه شده به همراه هزینه اقامت و هزینه اقامت همراهان

6.4.    هزینه غذا

6.5.    حق القدم

6.6.    پول توجیبی

6.7.    مبلغ ورودیه

6.8.    شرح کامل جوائز نقدی به همراه جوائز ویژه (بهترین بازی، جوان‌ترین بازیکن، مسن‌ترین بازیکن و ...) جائزه نقدی کسب هر امتیاز، ارز مورد پرداخت، مالیات جوائز، ویزاها، چگونگی دریافت ویزا و هزینه آن

7.       چگونگی نقل و انتقال بازیکنان از محل اقامت به محل برگزاری  مسابقات

8.       تعداد احتمالی بازیکنان، اسامی بازیکنان مطرح دعوت شده و نام سرداور

9.       پایگاه اطلاعاتی مسابقه و اطلاعات مربوط به چگونگی تماس با برگزار کنندگان مسابقه و نام مسئول برگزاری مسابقه

10.   محدودیت‌ها و مسئولیت‌های بازیکنان در قبال:

-         وسائل ارتباط جمعی

-         انظار عمومی

-         حامیان مالی

-         نمایندگان دولتی و سایر افراد در این ردیف

11.   ضرب‌العجل اعلام پاسخ بازیکنان خاص و یا ثبت نام داوطلبان عادی در مسابقه و اعلام تاریخ و محل ورود آن‌ها

12.   اقدامات امنیتی لازم

13.   موارد پزشکی خاص مانند: واکسیناسیون‌های الزامی و یا پیشنهادی قبل از ورود

14.   تمهیدات انجام شده جهت تورهای گردشی، برنامه‌های خاص و دسترسی به اینترنت

فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

دستور العمل مسابقات

 

وظایف ناظر مسابقه

 

   به منظور حصول اطمینان از رعایت موارد پیش بینی شده در آئین‌نامه مسابقات و ارزیابی صحیح عوامل برگزاری مسابقه، پس از تأیید انجام مسابقه و تعیین و انتصاب مسئول برگزاری مسابقه توسط هیئت شطرنج مربوطه، فدراسیون شطرنج بنا بر پیشنهاد مشترک کمیته‌های مسابقات و داوران ناظر مسابقه را منصوب می‌نماید.

   ناظر فدراسیون موظف است ضمن هماهنگی با مسئول برگزاری مسابقه امکانات محل برگزاری و اسکان بازیکنان و وسائل مورد استفاده جهت انجام مسابقات را مورد ارزیابی قرار داده و در صورت مشاهده هرگونه نقص و کاستی در آنها موارد را به سرپرست مسابقه یادآوری نماید.

   در صورت وجود نقص اساسی و عدم همکاری مسئول برگزاری و هیئت مربوطه در رفع آن قبل از شروع مسابقه، ناظر مورد/ موارد را از طریق روسای کمیته‌های مسابقات و داوری جهت استحضار ریاست فدراسیون گزارش خواهد نمود.

   باید توجه داشت که مسئولیت حسن انجام هر مسابقه در مرحله اول و قبل از شروع اولین دور با مسئول برگزاری در حین انجام بازیها با سرداور و تیم داوری او می‌باشد، ‌از این رو ناظر فدراسیون عملا‍ عهده دار هیچ نقش اجرایی نخواهد بود اما نظرات مشورتی و همفکری‌های او با عوامل اجرایی می‌تواند کمک بسیار مؤثری در رفع نواقص احتمالی و برگزاری هرچه بهتر مسابقات باشد.

   جهت برگزاری صحیح مسابقه لازم است که حداقل یک روز قبل از شروع بازی‌ها، مسئول برگزاری به همراه ناظر و سرداور مسابقه،‌ سالن و امکانات جنبی آن را مورد ارزیابی قرارداده و از فراهم بودن جمیع امکانات مطمئن شوند.

مهم‌ترین مواردی که در این زمان باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

-         تناسب سالن با تعداد شرکت کنندگان از نظر فضا

-         نور و حرارت سالن، به ‌ویژه وضعیت تابش خورشید و نحوه کنترل آن در سالن

-         سالم بودن میزها و صندلی‌های بازیکنان

-         تکمیل بودن مهره‌ها و سلامت ساعت‌های مسابقه و بخصوص وضعیت باطری آن‌ها

-         وضعیت سرویس‌های بهداشتی و تناسب آنها با تعداد شرکت کنندگان

-         فراهم بودن امکان ارائه آب آشامیدنی سالم و بهداشتی با دمای مناسب

-         وضعیت برقراری روشنایی در موارد قطع برق

-         متناسب بودن تعداد همکاران پیش‌بینی شده برای سرداور با تعداد شرکت کنندگان و مشخص بودن وظایف کلیه افرادی که در انجام مسابقه همکاری می‌نمایند.

-         آماده بودن رایانه، چاپگر، کاغذ و لوازم التحریر مورد نیاز برای برگزاری مسابقه

-         فراهم بودن مکان مناسب جهت استقرار تیم داوری و مسئول ثبت نتایج

ناظر در پایان مسابقه چگونگی انجام بازی‌ها را جهت استحضار رئیس فدراسیون گزارش می‌نماید. اهم مواردی که می‌بایست در گزارش نهایی ناظر مسابقات مورد بررسی قرار گیرد عبارتند از:

-         هماهنگی بین عوامل برگزاری مسابقه

-         چگونگی رعایت موارد پیش‌بینی شده در آئین‌نامه مسابقات توسط مسئول برگزاری، تیم داوری و سایر دست‌اندرکاران مسابقه

-         رضایت یا عدم رضایت شرکت کنندگان از چگونگی برگزاری مسابقه و علت آن

-         عملکرد سرداور و تیم داوری

-         نکات مثبت/ منفی مسابقه

 

-         نحوه انعکاس بازی‌ها از طریق وسائل ارتباط جمعی

-         اعتراض‌های شرکت کنندگان در طول مسابقه و نحوه رسیدگی به آنها توسط سرداور، مسئول برگزاری مسابقه و هیئت ژوری

   چنانچه گزارش ناظر مسابقه با دقت نظر کافی تهیه و ارائه گردد، می‌تواند بعنوان ابزار مناسبی جهت ارزیابی هیئت برگزار کننده، مسئول برگزاری و تیم داوری مسابقه مورد استفاده کمیته‌های مسابقات و داوران قرار گرفته و راهنمای فدراسیون شطرنج در واگذاری اداره مسابقات به هیئت‌های استان‌ها تیم‌های داوری باشد.

نقل از سایت فدراسیون شطرنج

حامیان


قهرمانان
 • قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری
  قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری

 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  نائب قهرمان مسابقات برق آسا زون غرب آسیا رده زیر 20 سال 2022 - قرقیزستان
  مقام سوم مسابقات المپیاد جهانی گروه B سال 2022 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1400 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - کرمانشاه
  مقام سوم مسابقات جوانان آسیا رده زیر 20 سال 2021 - کسب دومین نورم استادی بین المللی - سریلانکا
  قهرمان تیمی(تیم سایپا تهران)مسابقات لیگ برتر کشور 1398 - تهران
  مقام سوم مسابقات نوجوانان جهان رده زیر 16 سال 2019 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1398 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - رشت
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 بانوان آسیا سال 2019 - کسب اولین نورم استادی بین المللی - اردن
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان) لیگ برتر کشور 1397 - تهران
  قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - گرگان
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1397 - قزوین
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1397 - زنجان
  مقام سوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی شطرنج رده زیر 16 سال 2018 - هند
  قهرمان میز بانوان(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1396 - رشت
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1396 - گرگان
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1396 - ساری
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی سریع آسیا رده زیر 20 سال 1396 - شیراز
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1395 - تهران
  نایب قهرمان مراحل اول و دوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1395 - سمنان
  نایب قهرمان مرحله اول مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1395 - یزد
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1394 - قزوین
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1394 - ماهشهر
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1393 - ساری
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1392 - قزوین

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • مائده یوسفیان
  مائده یوسفیان
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021